Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Astafjord 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 19, pagina enl. kolumn 9. "ß" läses som "ss". Svenskt "ö", liksom ó, användes 1701. Jag har bytt plats på kolumn 1 och 2. Tecknet för "mark" används i ordet "Findmarken", som skrivs här "Find&ken". Se även i "Trondenes Manntall 1701" inledande text p.5-7 och p.24, "Noch af Astafiords Tingsted: i forbemelte Trondenes Sogn Ere effterskrefne boßiddende bónder". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 90% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/1 2002.
Kolumn 4, 6, 8 Texten är "deris alder"
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Mandtal Ofúer alt det mandskab som i Senniens fogderie er og findes Anno = 1702 3
Astefiords Sogen og Tingsted 50
Gaardernis eller Pladsernis Nafne Opsidernis eller Leilendingernis Stand og Vilkor Opsidernis eller Leilendingens Nafne   Sönnernis Nafne   Tieneste Karle og drengis Nafne  
Ýtterforsaae dißße 2de bönder ere af ringe vilkor Störcher Arneß:   50 Nielß Isachß: Stifsön 20        
        Isach Störcherß: egen Sön 12        
Inderforsaae Ingvold Nielß: find 40                
Stor Skoúg den förste har j liden Jegt med ingen fordel som brúgiß til Indbÿger nis Nÿtte, hand hielper sig nogen lúnde og den sistes vilkor er fast lige, dog úden Jegtebrúg Olle Olsen   57         Olle Christenß: föd i Bergen 16
                Niels Danielsen   18
                Gabriel Helleß: fra Bergen fosterS: 15
                Haldvor Larß:   6
Jörgen Olsen   56 Peder Jörgenß:   20 Sifver Jögenß: fostergút 13
Lille Skoúg Beggis Vilkor er fast af een lighed, dog ringere end nest forige Jenß Einersen   46         Johan Olsen   6
Hanß Olsenß Enche   Olle Hansen   23        
        Jon Hansen   20        
        Anderß Hanß:   17        
Brevold Bonde Lensmand og Oddelsbonde paa j W: lige han hielper sig temmelig vell Nielß Jensen   41 Jenß Nielsen   12 Nielß Ellefß: fra Sÿndfior 60
        Olle Nielsen   10 Olle Nielsen   20
        Thommeß     8        
        Jon Nielsen   6        
        Hanß Nielsen   5        
Klocher til Astefiorß Kierche Hanß Pederß:   64 Johan Hansen   23 Hanß Anderß:   22
                Olle Omúndß: fosterdreng 20
Er iche Sÿndeelig med dißße 2 Halfvor Olsen   50 Ollúf     12        
        Jon     10        
        Hanß     6        
        Christopher     4        
Peder Hansen   39                
Ibbestad Prástegaard Residerende Cappelan Hr Daniel Jenßen Húeding   54 Jenß Danielß: i Bergen Skole 20 Jörgen Christenßen   22 51
        Olle Danielß:   18 Baltzer Christenßen fosterdreng 21
        Hemming     11        
        Jon Danielsen   9        
Ibbestad Bondegaard hanß tilstand temmelig goed Jörgen Anderßen   63         Olle Anderß:   59
                Jon Jenßen fra Bergen 24
                Jon Laúrß: fra Trúndhiem 17
                Olle Mortenßen   12
                Christen Mortenß:   7
                Jenß Ifúerßen   36
Viig den förste og sidste er bedre beholden end den eeniß som i mellem er húiß vilkor er ringe Olle Mortenß:   38 Olle Olßen   2 Daniel Jenßen fra Bergen 16
Morten Olß:   60         Olle Jörgenßen fra Bergen 20
Anderß Mortenßen   35 Larß Christopherßen Stifsön 8 Christian Anderßen fra Bergen 17
        Christopher Christopherß: Stifsön 6        
        Baltzer Anderß: Egen sön 3        
Neder Selsetter Nárer sig nogen leedeß Vel Morten Larß:   76 Sören Mortenß:   20        
        Hanß Mortenß:   17        
Ofúerselsetter Oddelsbonde til hans brúgende Jord húis vilkor er ringe Jenß Povelß:   62                
hiel? Sig Nogen lúnde Olle Jacobß:   28 Johaniß Pederß: Stifsön 2 Haagen Andersen fra Bergen 30
Dÿrstad dißße 6 menderß vilkor ere Slette úden nogen forskiel paa dennem Hanß Olßen   40                 52
Aúgústinúß Ollúfßen   36 Ollúf Aúgústinúßen   2        
Erich Olßen   38                
Peder Pederß:   32 Olle Pederß:   8        
        Laúrß Pederß:   2        
Mogenß Aßbiörnßen   48         Aßbiörn Jonßen fosterdreng 14
                Jon Hanßen fostergút 12
Jon Aßbiörnßen   50 Gúldbrand     22        
        Ollúf     14        
        Jacob     4        
        Samúel er paa Aanstad   10        
hielper sig beedre Larß Mortenß:   39 Morten     5 Jonaß Anderßen fra Bergen 16
        Thorlef     3        
        Michel     1        
Bolle tilstanden hoß ham er ganske ringe Michel Eßaúß: Modj   42 Eßaú Modj   11 Jon Haagenßen fostersön 16
        Soren Modj   8        
lidet bedre Erich Andersen   46 Anderß Jacobßen Stifsön 29        
Mest forarmet Larß Povelsen   43                
begge ere nÿlig kommen til Jorden af ringe forraad Petter Jenßen   30         Morten Olsen   22
Povel Jonßen   29                
Nord Roldnes Hielper sig som hen. Anderß Balßerßen   44         Gabriel Mogenßen   20 53
                Baltzer Christenßen   11
                Thorlef Olßen fra Bergen fostergút 14
Jörgen Madtzß:   52 Olle Jörgensen   16 Christopher Mogenßen   27
        Michel Jörgenß:   8 Nielß Olßen gl: kröbling 58
                Caßper Mogenßen   18
                Einer Pedersen er vanföer 20
Fúgelberg dißße bönders tilstand er Slette Olle Laúrß:   38                
Christen Pedersen   28         Larß Olßen fostergút 12
Haldvigen Ringere vilkor Jenß Pederßen   40 Henning Jensen   7        
        Peder Jenßen   3        
Igland Staar sig nogen leedis med daglig Vdraer Anderß Olsen   44 Olle Anderß:   4 Knúd Anderß: fra Bergen 16
        Hanß Anderß:   2        
Sören Nielßen   40         Jörgen Gregerß: fra Bergen 19
                Jacob Hendrichß:   13
Ýtteraae af ringe vilkor ogsaa Albrit Johanß:   54 Anderß Albritßen   12        
        Jörgen Albritßen   10        
Nielß Olßen   36                
Aanstad Kand vehre af een tilstand temmelig beholden Hendrich Nielß:   70         Christopher Olßen fra Bergen 20 54
                Ellef Michelß: Sonnesön 7
Hanß Sörensen   54 Sören Hanß:   11        
        Laúrß     9        
        Michel     7        
Anderß Hendrichßen   46         Olle Mogenß: fra Bergen 11
                Olle Laúrß:   5
Inderaae den förste Er vel lidet bedre i Magt? Ringere Gúnder Efúenß   53         Jon Olßen   28
                Jon Olßen   6
                Aßbiörn Davitßen fra find&ken 29
Berent Johanß:   50 Laúrß     14        
        Nielß     9        
        Ollúf     2        
Löbstad Een Vel bestaaende bonde Ellef Ediesen   82         Ellef Pederß: fosterdreng 21
                Laúrß Andersen iligemaade 16
Engenes Hielper sig nogen lúnde vell Hanß Olßen   41 Olle Hansen   12 Edieß Christensen   21
                Abel Christenßen   23
                Ifúer Anderßen fra Bergen 10
                Laúrß   fra Bergen 9
Aandervog dißßiß vilkor ere ringere end nest forige úden nogen forskiel paa dennem Hendrich Anderßen   46         Olle Pederßen   7 55
Sifver Anderß: Spedalsk 35         Olle Stefenßen   23
                Anderß Knúdßen fra Bergen 17
Hendrich Gúldbrandß:   50 Olle   Súag 17        
        Gúldbrand     8        
Jon Gúldbrandßen   46 Gúldbrand     10 Jon Pederßen fostersön 17
        Jacob     4        
        Peder     2        
Strömmen dißße 2de ere nogenlúnde vellholden Olle Pederßen   35 Peder Olßen   3 Jon Christenß:   40
                Hanß Mogenß:   16
                Hanß Pederß:   12
Klopen Nielß Pederß:   36 Olle Nielßen   7 Anderß Jústßen fra Bergen 16
                Hanß Daúitßen   11
Aarbostad Slette Vilkor Laúrß Olßen   60                
Anderß Olßen   53                
Grötland Thobiaß Reinholtßen   46 Jeremiaß     16        
        Sören     14        
        Povel     12        
        Reinholt     10        
        Thobiaß     8        
Fúrnes som nest forige Daniel Olßen   52 Jörgen Danielßen   21         56
Krageraae af ligesaa ringe vilkor som de forigeß dog er Enchenß úselt Olle Povelßen   56 Axel     26        
        Michel     23        
        Efúert     23        
Löxen Erich Mortenß:   34 Gúldbrand     2        
Christen Sifverßenß Enche   Christen Christenß:   3 Erich Erlandßen   28
Magisaaes nogenleedis velstandende Edieß Jonßen   72 Einer     30 Jenß Christenßen klein 40
dißß 2de ere af Slet tilstand Johan Olßen   46 Olle Johanß:   5        
        Nielß Johanß:   3        
Knúd Edießen   34                
Medbýe Noget bedre behiulpen end de forige Anderß Pederß:   51 Peder Anderß:   7 Otte Jonsen fra Bergen 24
Thöritz Súendß:   50 Nielß Töritzen   14        
        Olle Töritzen   10        
        Súend Töritzen   5        
KongsAae den förstiß og Sistiß vilkor Slet noch: men den eeniß noget bedre Birgete Haagenßdattr     Nielß Hanß:   36        
Peder Nielsen   38 Hanß Pederß:   3        
Ifúer Samelß:   37                
Levangsnes hielper sig temmelige Olle Hendrichß:   41         Peder Pederß: fra Bergen 60
                Hanß Baltzerß:   19
Peder Hanßen   36                
Reitte af ringe vilkor, dog den sidste bedre Nielß Halfvorßen   46 Thosten Nielßen   12         57
Jenß Olßen   33         Peder Ifúerß: fra Bergen 11
Gamvigen Er velbeholden Jenß Andersen   62 Olle     17        
        Peder     16        
        Anderß     14        
        Hendrich     11        
        Hanß     7        
Liie den förstiß vilkor Slet den Sistiß ringere Peder Raßmúß:   66 Raßmúß     32        
        Peder     23        
        Hanß     10        
Joen Olßen   66 Jacob Jonßen   4        
Aae tilstanden nogenledis Joen Ellefßen   51 Edieß Jonßen   16        
        Olle Jonßen   9        
        Christen Jonßen   5        
Aae den förste velbeholden den sidste af ringere vilkor Hanß Olßen   68 Hanß Hanßen   24 Einer Laúrß: fra Bergen 23
                Mogenß Olß: fra Bergen 26
Stephen Anderßen   63 Anderß     36        
        Peder   Súag 24        
        Stephen     22        
        Súend     19        
Solöe hafúer ingen Nöd Kiersten   Enchen           Anderß Christopherß: fra Bergen 43
                Mogenß Nielß: fra find&ken 10
Hessevig den förstiß Slet den sidstiß ringere Einer Olßen   38 Olle Einerß:   2 Christen Mogenß: fra Bergen 12
Peder Thorlefß:   42                
Röchenes hielper sig nogenleediß Ifúer Pedersen   61 Laúrß Ifúerß:   9         58
        Peder Ifúerß:   8        
Jon Pederßen   54 Hanß Knúdß: Stifßön 13        
Kiöberaae Ere begge af ringe og fattige vilkor Peder Störcherß:   73                
Olle Anderßen   35                
Selnes hanß tilstand er temmelig Reinholt Hanß: för Soldat 52         Peder Baardß: fra find&ken 33
                Peder Laúrß:   22
                Ollúf Raßmúßen fosterbörn 6
Storelöbdal dißße 3de forestregediß vilkor ere iche Sÿnderlige Olle Biörnß:   57                
Anderß Laúrß:   24                
Lillelöbdal Jörgen Michelß:   41 Michel Jörgenß:   6 Jon Ingebritßen fosterdreng 10
Mýrland Slettere vilkor end de nest forrigeß tj de ere mest forarmede Carsten Anderß:   37 Anderß Carstenß:   2 Sören   fra Bergen 21
Christen Harilß:   56 Olle Christenß:   21        
Knúd Jonßen   34                
Johan Jonsen   32 Matz Johanß:   5        
        Jon Johansen          
Storegrösnes Staar sig nogenlúnde vell Erich Jonßen   47 Christen Erichß:   6 Johan Jonsen   30
                Jörgen Jonsen   22
                Peder Johanß: fostersön 12
Lillegrösnes Ere og temmelig beholdne Jörgen Matzen   36         Baard Steenßen fra Trúndhiem 24 59
                Caßper Rúdolpßen   10
Raßmúß Jacobßen hanß Nafn og alder findeß ved Grötangerbotten          
Hesseberg af ringere tilstand Nielß Ellefß:   38 Olle Nielßen   6        
        Torber nú paa Löbstad   7        
Aachernes den förste hielper sig bedre end de 2 sidste húiß vilkor Slette ere Olle Olßen   28 Olle Olßen   4 Gabriel Olß:   16
Jenß Raßmúß:   39 Madß     10 Thomeß Jensen find& dreng 17
        Hertvig     10        
Anderß Olßen   34                
Aarsteen deriß vilkor er nú saa hen, som dog iche er med det sletteste Peder Anderß:   57 Anderß     20        
        Jenß     16        
        Ollúf     12        
        Peder     9        
Súend Nielß:   62 Nielß Súendß:   22 Hanß Jacobß: fostersön 12
Grötangers botten brúger j part i grösneß med húor hoúß tilstand findeß Raßmúß Jacobß:   53                
Grötangers botten   Jörg Matzen brúger j part i größneß med húor hand boer ellerß findeß deriß tilstanß beskrifúelße ved lille größneß   60
Ladberg af Slet Vilkor Carl Jonß:   59 Erich Carlß:   25        
Fúlvigen af bedre tilstand Mogenß Bendixen   58         Peder Pederß:   22
                Olle Hanß:   16
Peder Pederß: gl: Soldat 64 Michel Perß:   19        
Tiúfskier dißße 3deß vilkor ere ringe Omúnd Omúndßen   28                
Hillishafn Jon Einerß:   67         Halsten Janß: fra Bergen 12
Strete Morten Olß:   57                
Grof den förstiß nogen lúnde de 2de sistiß Slettere Laúrß Laúrß:   69 Johan Laúrß:   8        
Povel Laúrß:   28         Michel Perß: fosterbarn 4
Mogenß Olßen   53         Laúrß Nielßen   8
Möchelvold deriß vilkor iche med de Sletteste dog ringe Jon Nielßen   70 Nielß Jonßen   30         61
        Laúrß Jonsen   28        
Balteskar Thord Ellingßen   51 Hanß Torßen   12        
        Michel Torßen   8        
        Edieß Torßen   6        
Dÿbvigen Thomeß Michelß:   36 Christopher     3 Laúrß Christenß:   14
                Olle Jonßen   20
Tennevig Öde                        
Hochevig iche af Sÿnderlig vilkor eller tilstand Olle Danielß:   26 Hanß Olßen Stifßön 21        
Salangerdal Anderß Súendßen   41                
Rotvig og Rotvignes Noget bedre end nest forige Nielß Súendßen   38 Nielß Nielsen   3 Christopher Joenßen fra Bergen 22
Ýttergaard Er af ringe for Raad Grim Laúrßen   34                
Jon Pedersen er blind 38 Peder Jonßen   4 Erich Torlefßen   24
Indergaard Hielper sig som ringe folch I og den förste og sidste alligevel ere af bedre tilstand Jon Laúrßen er og Jegte býgger 36 Erich Jonßen   6         62
Erich Laúrßen býger Jegte I blant 44         Jon Erichß: find 26
              Erich Jacobß:   7
              Laúrß Omundßen   12
Nielß Anderßen i lige maade 48                
Skievien Nogen Leediß behielpne Einoch Reinholtßen   50 Eßiaß     17        
        Samúel     9        
        Reinholt     5        
Christen Hanß:   46 Hanß     7        
Tennevold Slettere Jenß Stefenß   34                
Ladberg og Alminding fast lige eenß Arne Súendß:   45 Súend Arneßen   15        
        Hanß Arneßen   8        
Lotternes öde for folch Hanß Olßen som er indfört for Aae, ßlae der om Sommeren          
Noch ere Effterskrefne Beboende vdij Dÿröe Tingsted som höyer Hafnß og Tranöenß Annexer der i Ligemaade hörrer til Astefiordß Sogn, nemblig 63
Gaardernis eller Pladsernis Nafne Opsidernis eller Leilendingernis Stand og Vilkor Opsidernis eller Leilendingens Nafne   Sönnernis Nafne   Tieneste Karle og drengis Nafne  
Sör Strömmen hand nárer og hielper sig som en fattig af sit bonde brúg Fredrich Erichß:   53 Hendrich     10 Knúd Omúndßen   34
        Anderß     5 Súend Nielßen   41
Bachejord forestegediß tilstand og vilkor eie ringe Bendigte   Enchen   Anderß Ifúerß:   30 Omúnd Nielßen fosterbarn 14
        Olle Ifúerßen   28        
        Erich Ifúerßen   24        
        Michel Ifúerß:   17        
Jenß Jonßen   48 Olle Jenßen   4        
Nielß Edießen   70 Reinholt     22        
        Sifver Nielßen   17        
Skodelf Jenß Ellefßen   40                
Smörsgaard Christen Arneß:   36         Fredrich Nielßen fosterdreng 15
Fúrstrand Jon Laúrßen   53                
Olle Laúrßen   36                
Espenes Er fast af lige vilkor, og haroffte lidt Söeskade Peder Johanß:   53 Michel     16 Thord Mortenß: föd i Salten 60
        Jon Pederßen   14 Anderß Thordßen   14
        Thomiß     6        
Findland hanß tilstand ringe Jon Edießen   56 Hemming Jonß:   16 Antoniúß Olßen   27 64
denniß vilkor noget bedre end hanß grandeß Samúel Sörenßen   56         Ollúf Jonßen fosterdreng 17
                Hendrich Sörenßen fosterdreng 9
                Thomiß Anderßen fosterdreng 7
                Ollúf Edießen   60
Brodestad den förste hielper sig vell, men den sidstiß tilstander ringere Reinholt Reinholtßen   47 Hendrich     4 Jon Nielßen find 30
        Jonaß     2        
Peder Gúldbrandßen   60         Erich Nielßen föd i Bergen 60
                Michel Ellingß: fosterglúnt 16
                Hanß Josepß: föd i find&ken 18
                Elling Mennetßen? fostergút 7
Setter den anden af dißße er temmelig beholden men den förste og sidste hafr Slette vilkor Nielß Olßen   30 Einer Nielsen   2 Jon Olßen   25
Gúldbrand Christenßen   35 Christen     4 Jacob Nielsen föd i Bergen 16
        Hanß     2        
Arne Christopherßen find 34                
Húndstrand Er nogen Lúnde Ved magt Raßmúß Edießen   70 Knúd R:   32         65
        Jon Raßmúß:   25        
        Edieß R:   23        
        Christen R:   19        
        Hemming R:   8        
        Raßmúß R:   6        
Sortvigen hielper sig saa hen Nielß Jonßen   32 Sören Nielßen   1        
Kasnes Bonde Lensmand húiß vilkor er iche Sÿnderlig Anderß Jenßen   27         Raßmúß Samúelßen   60
                Anderß Olß:   18
                Jon Laúrßen find 16
                Elliaß Olßen   13
Faxfiord holder j Jegtebrúg med Hans Nielsen GuttisJord Til almúeens Nötte húis vilkor som forigeß Christen Jenßen   32         Anderß Nielsen   30
                Nielß Bendixßen   23
Ere fast begge forarmede Mogenß Olß:   32                
Joen Joenßen   36                
Skoúgshafn Klocher húis tilstand iche er Sÿnderlig Jon Pederßen   64 Peder Jonsen som er Vanföer i Rýgen 30        
        Christen Jonßen har tarmlöb 9        
        Knúd Hansen Stifsön 16        
        Jon Hanßen Stifsön 12        
Dÿrklöf Er nogenleediß beholden Anderß Olßen   57 Olle Anderß:   12 Jon Olßen   39 66
        Christen Anderß:   9        
Espejord af ringere vilkor Anne Anderßdatter Enchen   Reinholt Hanß:   32        
        Anderß Hanß:   28        
Dýbkichen Bedre vilkor end de 2de forigeß Signild   Enchen   Johaniß Christenßen   29 Peder Nielß: fostergút föd i Bergen 10
        Peder Christenß:   23        
Holm hielper sig vell Ollúf Reinholtßen   46 Hanß     5 Daúit Nielß:   52
        Reinholt     3 Sören Ifúerßen   48
                Hanß Hanßen   42
                Olle Nielßen   20
Hals Iche saa velbeholden Johan Hanßen   54 Hanß     15        
        Peder     11        
        Súend     7        
Forsaae dißße 2deß vilkor ere ringere Súend Ellefß:   50 Ellef Súendß:   2 Caßper Olß: föd i find&: 20
                Nielß Knúdß: föd i find&: 12
Liie Sören Sörenßen   66         Michel Raßmúßen föd i Bergen 17
                Johanniß Knúdßen föd i Bergen 8
Liie ligesom nest forige Hanß Sörenß:   62         Jenß Colbentßen föd i Söefiorden 15 67
                Peder Jensen   2
Hafn har sit lefentzbröd dog iche úden skÿld og gield Hanß Heitmöller Vanför 76 Hanß Hanßen   28 Jon Joenß: fosterdreng 16
        Jörgen Hanß:   24        
Möchelbostad Hand holder bóÿgdefahr til Ind bÿgerniß fornöden hed húor paa dog offtest, lidet eller intet prospereris hanß vilkor bestaar allene i skÿld og gield som fast alle Sören Reinholtßen   34         Olle Thorlefß: föd paa Helgeland 40
                Jochúm Hiertßen föd i Bergen 30
                Jon Hanßen   45
                Carneleß Larßen föd i Bergen 14
                Mathiaß Mortenßen   8
                Hanß Hanß: föd i Bergen 40
Er af kleinne vilkor Hanß Reinholtßen   49                
Stoer Vennie dißß bönderß tilstand og vilkor er iche Sÿnderlig Ollúf Knúdß:   64 Erich Olßen   24        
Nielß Olßen   34                
Olle Anderß:   55 Hanß Olßen   10        
        Anderß Olß:   6        
Helge Jonß:   49 Jon Helgeß:   4        
Bendix Nielß:   62 Nielß B:   11        
        Jon Bendixß:   5        
Lillevennie Staar sig som nest forige iche Sÿnderlig Ollúf Raßmúßen   48 Edieß     4 Eilert Olßen föd i Bergen 12 68
        Raßmúß     2        
Zacariaß Hanßen   46 Hanß     10        
        Thommeß     2        
Berg Haagen Olßen   65 Gúldbrand     18        
        Ollúf     15        
Gúnder Haldorßen   30 Christopher     5        
Lechanger denne Mand hielper sig til nödtörfft Einer Reinholtßen   50         Christen Hanßen   45
                Jon Ifúerß: föd i Bergen 21
                Ollúf Pederß: för Soldat 38
                Johanniß Abelß: föd paa Helgeland 40
                Ingvold Gútormßen föd i Bergen har den falden Sÿge 16
                Anderß Jonßen fostergút 10
                Gabriel Thordßen og fostergút 7
Stangenes foresteegediß 2de ere nogenleedis hiúlpne Torgier Christopherßen   44 Christopher     10         69
        Peder     8        
        Reinholt     2        
Nielß Christopherßen   48 Hanß Nielßen   11 Mogenß Mogenßen föd i Nordhorlehn 55
Hofsöen Postbonde der hielper sig nogen leediß Olle Anderß:   70         Jon Michelßen fosterdreng 26
                Peder Michelßen fosterdreng 18
                Knúd Olßen   19
Hals Iligemaade Post bönder men til standen maa skille noget Peder Christophß:   48 Olle Pederßen   8 Claúß Christopherßen fostergút föd i find&: 7
Helge Sörenß:   55 Sören Helgeß:   3        
Aae Ringe formaaender folch Hanß Efúenß:   38 Daniel Hanß:   2        
Olle Torbenß: find 40 Olle Olßen   2        
Frúevog Iligemaade Súend Hanßen   45 Thomeß Súendß:   7 Hanß Balßerßen fostergút 15
Hanß Ifúerßen   47                
Eide Postbonde Enche Giertrú   Enchen           Jacob Biörnßen   66 70
                Störcher Christopherßen En fosterdreng 20
                Gabriel Olßen fosterglúnt 5
denne formaar intet Olle Pederß:   37                
Tranöen hielper sig nogenlúnde vell Jacob Pederß: Vinter   48 Nielß Jacobß:   16 Nielß Hanß:   30
        Jacob Jacobß:   3 Jacob Sörenß: fosterSön föd i Bergen 26
                Olle Laúrß: föd paa Voß 57
                Nielß Hansen fosterdreng föd paa Helgeland 15
Skatvigen hanß vilkor er saa og saa Hanß Christopherßen   52 Michel Hansen   3        
        Olle Olßen Stifßön 12        
Vangsvigen Postbönder lefúer ligesom den forige Edieß Ambroßiúßen   100         Ambroßiúß Jonßen fosterdreng 20
                Anderß Jonß: Iligemaade 16
Christopher Edießen   49         Christopher Christopherß:   9
Viche Ilige maade Anderß Halfvorßen   56         Hanß Jeßperßen fosterdreng 23 71
                Jenß Bendixßen fostergút 8
dißße 2de Post bönder kand váre af vilkor som nest forige Raßmúß Edießen   75         Anderß Súercherßen fosterdreng 22
                Michel Adamßen fostergút 3
Olle Edießen   65         Jon Gúnderß: find 23
Robbestad Er bedre beholden Jon Mogensen   71 Anderß     24        
        Mogenß     19        
        Sifver     17        
        Ollúf     10        
Solberg af vilkor som nest bemelte Ollúf Mogenßen   53 Anderß Olßen   10 Hendrich Nielß: j dreng föd i Bergen 25
        Hanß Olßen   4      
Christopher Mogenßen   46         Laúrß Jonsen fosterdreng 23
                Gútorm Christenß:   8
                Laúrß Pederß:   3
Rösvog begge fattig og af Slette vilkor i Sÿnderlighed den förste Kield Ellefß:   65                
Anderß Ellefßen   54                
Ilige Maade Findis údij Gisunds Tingsted Som ßöger til LendVigenß Annex Kierche, Men dog hörer til Adstefiorß Sogn, Effter fölgende 72
Gaardernis eller Pladsernis Nafne Opsidernis eller Leilendingernis Stand og Vilkor Opsidernis eller Leilendingens Nafne   Sönnernis Nafne   Tieneste Karle og drengis Nafne  
Strömmen Öde                        
Strömsnes fattige og af ringe efne fast alle sammen lige Raßmúß Christenßen   40 Edieß Jonßen Stifßön 20 Johan Olßen föd i Bergen 19
Joen Thostenßen   44 Torsten Joenßen   9        
Rogsfiord Jon Gregerßen   51         Jenß Laúrßen   30
En deel af Jorden er Öde                        
Mols Hanß Jonßen   49 Raßmúß     13        
        Peder     8        
        Jenß     6        
        Joen     4        
Molsnes nárer sig hielpelig Súend Povelß: find 66         Nielß Olßen fosterfind 18
Sultenvigen alle af fattig tilstand Stephen Anderßen   60 Anderß     12        
        Christen     7        
Nielß Olßen find 50                
Laúrß Olßen find 41 Ollúf Laúrßen   16        
Kragenes En fattig Enche og den anden intet bedre Karen Baroeßdatter Enchen           Peder Daúitß: fosterdreng 20 73
                Christen Jenßen   23
Peder Jenßen   35                
Grönjord Staar sig temmelig vell Alet Olßdatter Enchen           Nielß Pederßen   40
                Laúrß Olßen föd i Bergen 23
                Peder Jenßen fostergút 18
                Joen Danielßen fosterdreng 8
                Olle Jonßen ßom er befemt med den ßlemme Sýge 12
Nÿlig tilkommen og nogenlúnde beholden Halvor Arneß:   30         Nielß Johanß:   21
Medskier deriß vilkor ere Slette Lißebet   Enchen           Gregerß Gúldbrandßen begge fosterdrenger 20
                Baro Gúldbrandßen 9
Anderß Erichß:   50                
Tendskier Postbönder den förste bedre beholden end den sidste Arne Halvorß:   66 Anderß Arneß:   20 Súend Nielßen   26
                Olle Laursen find 12
Hanß Hanßen   35         Olle Störcherß:   7
                Joen Joenß:   16
Lendvigen Pra`steboelig Residerede Capellan til Hillißöe Sogn i Tromßóe fogderie Hr Christen Jenßen   76 Anderß     33 Júst Hanßen bege fosterdrenger 16 74
                Michel Olßen 20
                Ingebrit Laúrß:   36
                Laúrß Ingebritßen   4
Korsvigen Postbönder de 2 förste af bedre tilstand end den sidste som er af ringe vilkor Christen Dirichßen   50 Ollúf     10 Störcher Olßen   20
        Abraham     6        
Sletnes Peder Hofverßen   80 Anderß Anderßen Stifßön 23        
        Ollúf Pedersen   16        
        Peder Pederßen   12        
Ellef Ellefßen   30                
Búcheskind Nogenleediß vel hielpen Peder Tordßen   69 Hemming     30 Christopher Edießen   13
        Jon Pederßen   17 Carl Súendß:   6
                Ollúf Nielß: find föd i Salten 50
Lechnes Postbonde húiß vilkor er temmelig Raßmúß Ollúfßen   61 Jon Raßmúß:   26 Peder Hanßen fosterßön 12
                Laúrß Ifúerßen fosterßön 6
                Sören Jenßen dreng föd i Tromßöen 20
Troldvigen Postbonde af tilstand som nest forige Mogenß Endreßen   59 Morten     25 Anderß Pederßen fosterdreng föd i Bergen 29 75
        Endre     21      
        Sören     15        
Findsnes Lefúer i slet tilstand, den förste dog ringest Richert Povelßen   50 Thord Richertzen   25        
        Povel Richertzen   9        
Olle Ellefßen   47 Jon Chritopherß: StifSönner 12        
        Christopher Christopherßen 7        
Sandvigen Er bedre beholden Olle Edießen   40 Olle Christopherßen begge StifSönner 11 Mogenß Edießen   30
        Hanß Christopherßen 15 Edieß Edieß:   24
denne er nest forarmet Raßmúß Mogenßen   70         Hanß Nielsen fostersön 30
Skoúgen hanß tilstand er temmelig Arne Jonßen   47         Anderß Valterß: fostersön 12
                Christen Joensen föd i Bergen 36
Findfiord hielper sig nogenlúnde vell Störcher Christopherßen   72         Knúd Jonßen fostersön 34
                Olle Arnesen   34
                Baro Arnesen   14
                Hanß Ifúerßen   2
Öÿiord deriß vilkor Slette Nielß Nielßen   54         Didrich Ißachß:   15 76
                Ifúer Gúldbrandßen   10
Villúm Knúdßen   56         Jon Nielßen fosterdreng 25
                Anderß Súendßen find 7
Hemmings Jord I temmelig god tilstand Hanß Mogenß:   65         Joen Pederß:   40
                Anderß Olß:   40
                Anderß Jonß: fosterdreng 20
                Aanit Gúnderßen   19
                Mogenß Perß:   10
Grúndries dißße bönder ere af Slette tilstand Edieß Edieß:   76         Anderß Ellingßen   20
                Patrich Jonßen   11
Haldvor Jörgenßen   40         Mogenß Mortenßen   19
Tömmervigen Hanß Mortenßen   41         Anderß Jonßen   18
Störcher Thordßen   41 Hanß Störcherßen   6        
        Thord Störcherß:   3        
Fúröen Enda Ringere Nielß Monßen   25 Christopher Nielßen   4         77
Peder Olßen   42 Anderß Olßen Stifsön 15        
        Olle Olßen Stifsön 6        
        Nielß Pederß: Egen sön 2        
Christen Gútormßen   46                
Gúttisjord af ringe vilkor Margrette   Enchen           Rafel Gúldbrandßen   21
                Thord Erichßen   18
Er nogenleedis vel beholden som og hafr j Jegtefahr til landitz nÿtte ihob med Christen Jenßen Faxfiord Hanß Nielsen   37 Christen Hanßen   3 Edieß Ifúerß:   27
        Nielß Hanßen   1 Thöriß   föd ved Christianßand 14
                Jacob Nielsen find med een haand 48
Sör Strömmen Húús Cappelan til Astefiorß Sogn Hr Jörgen Olßen   64         Raßmúß Olßen fosterSön 11
                Sifver Gúnderßen find 30
Er nogenleediß vel holden Kiersten Erichsdatter             Gúldbrand Berentßen   60
                Jon Anderßen fostergút 9
Vestnes Klef Trúndh: borgr som er i T:h: fra hösten til Somer? men? Om? som noen? Negotierer her Povel Povelßen                     78
Nord Rösevog begge nogenledis behiúlpend Edieß Mortenß:   66 Edieß Mortenß:   20        
        Peder Mortenß:   17        
Vasiord Christopher Edießen   67 Mogenß Christopherß:   18        
Ýtterlöcheld Lidet eller fast intet eÿende Erich Pederß:   47 Peder Erichß:   8        
        Peder Erichß:   6        
Medlöcheld Johan Raßmúßen   44 Joen Johanß:   7        
        Edieß Johanß:   6        
Storelöcheld de 2de af Slette vilkor dog bedre end de forigeß men den mellem stis allerringst Ender Ifúerß:   62         Johan Matzen fostersön 18
                Johan Raßmúß: fostersön 19
Anderß Ifúerß:   54 Thord Anderß:   6        
        Joen Anderß:   2        
Omúnd Halfvorßen   40         Laúrß Matzen   22
Findlöcheld Slette vilkor Adam Hansen   40 Olle Adamß:   6 Olle Olßen   6
Ollúf Nielß:   45                
Gresmýr Lefúer nogenleediß vel Olle Nielßen   83 Nielß Olßen   3 Edieß Olßen   30
        Olle Olßen   1 Hendrich Madrßen   14
                Christen Haldeßen   27
Skoúgenes Bonde Lenßmand af velmagt Nielß Dirichß:   57 Hemming     20 Raßmúß Hanßen föd I Sÿnfiord fostersön 19 79
        Erich Nielßen Stifsön 26 Hanß Isachß:   21
                Olle Nielsen föd i Sogn fostergút 12
                Nielß Svendßen find fostergút 4
Giebostad Kongl: Commissions Comensariús Frederich Adrian Bremmer   32 Mathiaß Bremer   4 Povel Volf   33
              Anderß Raßmúßen föd i Skaane 32
                Michel Múnch? föd paa Kongß berg Sölfverh 33
                Anderß Janßen tienistedreng föd i Bergen 46
Hannes Vilkorene Slette Peder Isachß:   36         Morten Isachßen   30
Christen Olßen   80 Joen     30        
        Morten     22        
Grúndvog Ollúf Christopherß:   41                
Aarnes Klocher Abraham Christopherßen   69 Alf Baardßen Stifsön 38 Halfvor Larß: föd i find&ken 12 80
        Baard Abrahamßen   30 Aanet Jonß: find 10
        Hendrich Abrahamßen   17        
Inder Lýsboten fast nogen Stachler Jon Jenßen   67 Jenß Jonßen   26        
        Jon Jonßen   20        
Baard Arneßen   64 Jenß Nielßen Stifßön 20        
Ýtter Lýsbotten den förste af bedre tilstand end den sidste dog begge Slette Nielß Christopherßen   50 Nielß Danielßen Stifsön 25        
Olle Hansen blind mand 56         Ifúer Laúrßen   37
Jernslet Slette vilkor Nielß Laúrß:   30                
Skarsvog hielper sig vel Jon Nielsen   36 Nielß Jonß:   2 Hanß Nielß:   27
                Mogenß Gabrielßen föd i Bergen 17
                Jon Súendß: find dreng 6
Vang Staar sig og vell Ollúf Didrichßen   68 Didrich     22 Peder Ellefßen   50
        Bastian     18 Villúm Pederßen finde dreng 10
        Christen     12        
Hereffter, Effter Hans Kongl: Maÿ stis Allernaadigste befalning Specificeris Húúsmendene og deris familia saa vel som andre ved vilkor og alder og húor de tilholder i Astefiordß Sogn, saa som först údij Astefiords Tingsted: 81
De gaarder de holder til paa Húúsmendenis tilstand og vilk: Deris Nafne   Deris Sönners Nafne   Tieniste drenge  
Inderforsaae Nogen betlere Gúdmúnd Ifúerßen   50                
Storeskoúg Knúd Knúdßen   70                
Lilleskoúg Hendrich Erichßen en kröbling 60                
Ibbestad Selfosterkarl úden brúg Jon Jörgenß:   22                
Viig arbeÿder paa Land brúg for húer til trenger Erich Erichsen   54                
Dÿrstad Grafúer for til trengende Christen Grafúer gl. Soldat 42                
Fúelberg arbeýder fiske angler dog en ßahel? Olle Pedersen   48 Peder Olßen   16        
        Sören Olsen   14        
        Laúrß Olsen   10        
Aae Selfosterkarl med liden brúg Olle Sörenß:   34                
Röe En tigger Jon Jonßen   57                
Solöe fattige húúßmend der hielper og nárer sig af det de kand faae af Söen Peder Olßen   22                
Ingebore       Peder Erichß:   24        
Röchenes Nielß Jonsen   29                
Selnes Laúrß Pederß:   53 Jan Sörenß: Stifsön 2        
Storelöbdahl kröbling Knúd Knúdsen   60                 82
Mýrland dißße húúßmendß vilkor er fast af een beskafenhed iche anderlediß, end de maa hafúe af Söen det som de skall opholde sig og sine med Jon Jonßen   64                
Hesseberg Laúrß Olßen   46                
Aachernes Omúnd Erichß:   66                
Fúlvigen Jenß Jonßen   44 Hanß Jensen   4        
        Peder Jensen   2        
Peder Olsen   56                
Tiúfskier Omúnd Thomeßen find 96                
    Enchen findske   Peder Nielsen   19        
Edieß Jansen find 30                
Ollúf Arenß: find 46                
Strette Ollúf Harchelßen   33 Jon Olßen   3        
Grof Nielß Jonsen   35                
Omúnd Omúndßen   46                
Möchelvold Nielß Nielß:   64 Olle Nielsen   8        
Laúrß Anderß:   38                
Indergaard Torlef Ingebritßen   72                
Skieveien Hanß Reinholtßen   35                
Reinholt Jonß:   80                
Samme Ledis tilholder Effter Skrefne paa Böndernis gaarde i Dÿröe Tingsted som dog henhörer til Astefiords Sogn 83
De gaarder de holder til paa Húúsmendernis tilstand og vilkor Deris Nafne   Deris Sönners Nafne   Tieniste drenge  
Fúrstrand lige som for hen forklareter Adam Omúndßen   48 Omúnd     6        
Setter Selfosterkarl úden brúg Jan Olßen   32 Laúrß     2        
húúßmend af samme vilkor som de forige Peder Knúdßen   74 föd paa Sÿndmör              
Faxfiord Jörgen Pederß:   30                
Espejord Anderß Christopherß:   57 Olle Anderß:   3        
har verit i Kongenß tieneste og mist den ene haand Nielß Anderß:   1        
               
Forsaae Christopher Olßen   30                
Möchelbostad hafúer nogen liden kiöbebrúg Michel Reinholtßen   42 Reinholt Michelß:   2 Jenß Erichßen   42
                Albert Albertß: föd i Bergen 13
                Christian Jenßen   12
Er en armelig húúßmand Anderß Olß: föd i Bergen 48 Jacob Anderß:   14        
Dÿbvigen fattig begge men den förste Sÿer og böder for folch, og den 2: ladr sig leÿe til fiskerie Anderß Anderß:   56         Jacob Siverß: find glúnt 12
Tranöen Peder Olsen   40 Olle Pedersen   1        
Skatvigen Nárer sig ringe med tráverch at giöre Anderß Michelßen   48 Störcher Anderßen   5        
Solberg Selfosterkarl úden brúg Jacob Hanß:   33                
Endog findes Effter skrevne i Gisúnds Tingsted som hörer til Astefiords Meenighed 84
De gaarder de holder til paa Húúsmendernis tilstand og vilkor Deris Nafne   Deris Sönners Nafne   Tieniste drenge  
Roxfiord En fattig húúsmand Hanß Pederß:   50                
Gröniord Sÿer og böder for folch Laúrß Laúrß: Súag 40         Olle Tostensen   30
Jan Janßen   23                
Lendvigen Selfosterkarl med nogenledis brúg Hanß Christenß:   30                
Lechnes dißße húúßmendß vilkor ere som de andreß nemblig fattig Ifver Laúrß:   34                
Skoúgen Christen Ellefßen   60                
Öÿejord Mogenß Olßen   80                
Hemmingsjord Anderß Knúdß:   82                
Grúndries Morten Ediesen   40                
Fúröen Peder Pederß:   64 Peder Pederß:   20        
Gúttisjord Anne Edießdatter     Jon Erichß:   7        
Klöfúen Thöriß Ollúfßen   60 Ollúf Thöreßen   19        
Noer Rösevog Jon Anderßen til forn tient Kongen 40 Anderß Jonßen   9        
Gresmýr af lige tilstand som nest forige fattige Jörgen Jörgenßen   60                 85
Giebostad Ollúf Edießen   50 Holdor Ollúfßen   7        
Hannes Edieß Edießen   26                
Inder Lÿsbotten Omúnd Jenßen   27                
Skarsvog Nielß Nielßen   67                
Búcheskind Selfosterkarl med ingen brúg Anderß Janßen   50                
Ellers opholder sig Effterskrefne Finder og Lapper I Astefiords Meenighed, húilche hermed forklaris Saa ßom föst finder der opholder sig i Skoúgmarchen ofúer bönderneß gaarder og nárer ßig dog Slet, saa vel af vdroer som med Jegte, Baader, og fornöden Smederie der til Item med Aarer og dißlige at giöre Nemblig 86
Gaardernis Nafne húor ved de til holder Findernis Vilkor Deris Nafne   Deris Sönners Nafne   Tieniste drenge  
Bachejord Armelig tilstand Lefúer disse finder vdj Súend Nielßen föd i Ofoden 44                
Espenes Joen Erichßen   55 Erich Jonsen   18        
Setter Jacob Olsen Een tigger 50 Olle Jacobß:   3        
Espejord Nielß Erichß: er vanföer paa föderne 70 Olle Nielsen   26        
        Peder Nielß:   20        
        Sifver Nielß:   18        
Erich Nielsen   30 Thomiß Erichßen   1        
        Sifver Erichsen   5        
Aalneset lige som nest forige Erich Nielsen   70         Nielß Sifverßen fosterglúnt 12 87
Nielß Erichß:   37 Erich Nielsen   2        
Vangsvigen Sifver Jacobß:   48 Olle Sifverß:   6        
        Anderß Sifvß:   2        
Strömmen Christopher Ollúfßen   65 Olle     30        
        Knúd     20        
        Omúnd     17        
Molsnes finde lensmand Sifver Súendß:   30                
BiórElfúen ligeleedis alla sammen údj armod og fattigdom Jacob Olsen   49                
Jacob Anderß: af v-reen Súag hed 24                
Lechnes Laúrß Jonßen tien sin moder 18                
Fúröen Peder Nielsen   27                
Lýsbotten Olle Nielsen   80                
  ßom beeder om Almißße                
Peder Olsen   36 Olle Pederßen   12        
        Anderß Pederßen   6        
Peder Nielßen   60                
Der Nest opholder Sig til fields Iligemaade, I Skoúfúe Effter skrefne field Lapper som Nárer ßig af deriß Rener. Item med skÿtterie af fúgl saa vel som med Aarer, Skaaller og andet til húßholdning for Bonden tienlig arbeide at giöre, saa som: 88
Lappernis Hiem og Verelße Lappernis Vilkor Deris Nafne   Sönners Nafne   Drengis Nafne  
Holder till vdj Skoúfúene og de fleste til fieldß om Sommeren Vßle ere disße Lapper alle sammen úden Jon Jonß fast alleene Olle Gúnderßen   60 Hendrich Olß:   5        
Erich Gúnderß:   51         Anderß Olß: fostersön 10
Peder Gúnderß:   66                
Laúrß Hendrichßen   60 Michel Laúrß:   24        
Äanit Jonß:   60 Jon Äanitß:   14        
Hendrich Larß:   30                
Olle Hanß:   50                
Olle Jansen   40 Anderß Olß:   7        
        Olle Olsen   6        
Gúnder Povlß:   60                
Olle Povlß:   50 Povl Olsen   28        
Jon Michelß:   40                
Jon Jonsen   90         Laúrß Pederß:   24
                Povl Aanitzen   17
                Larß Aanitzß:   22
                Jon Aanitzß:   30
Ligeleediß tilholder i Skoúfúene Vsle folch Jonaß Anderßen   65                 89
Anderß Knúdßen   30 Olle Anderß:   7        
Jacob Povlßen   55 Niels Jacobßen   20        
Anderß Erichßen   38 Laúrß Anderßen   12        
Joen Ollúfßen   45                
Hanß Kongl: Maÿtis Allernaadigste Befalning er af oß Ved dette Rigtige Mandtal og forklaring paa alt Det Mandskab som Astafiordß Meenighed og dentz Annexer söger, i aller dÿbeste Vnderdanighed forfattit
Ibbestad Pra`stegaard dett bekiender Vj  
d: - 19 decembr A° 1701 Jórgen Jórgenß Aarhúús. Povell Hanß: Egede
Daniel Jensson Hveding    
Residerende Capelan till Astafiord og underliggende Annexer    
Hafn, Tranóe og Lendvigen    

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).