Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Andenes

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, v=2.5, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Andenæß fiering 36
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Bleeg vj Wogr: fisch Enchen Kirsten   vj Woger v Rixdlr
Hoúgenæs vj W: Er Schriffrgaard      
Klöffúen j W: Tollúff Pederßen j W ij ort
Húúsmends Schatt
Wehrit   Olúff Erichß   j Rdr
  Anderß Tronß ibm j ort
  Tommiß Olßen   j ort
  Ole Olßen   j ort
  Nielß Anderßen   j ort
  Knúd Arnßen   j ort
  Madß Jacobßen   j Rdr
  Ingúold Jenßen   j ort
  Holdúor Hanßen   j ort
  Jacob Olßen   j Rdr
  Ole Tommeßen   j Rdr
  Bendicht Poúelßen   j ort
  Peder Michelßen   j ort
  Gregerß Nathanaelß   j Rdr
  Knúd Sigúorß   j ort
  Olúff Nielßen ÿngre j Rdr
  Nielß Perßen   j ort
  Ole Búnde ibm j ort
  Cordt Perßen   j ort
  Jörgen Hanß   j ort
  Arn Joenßen   j ort
Bleg   Anderß Christopherß   j ort
  Joen Jenßen ibm j ort
  Adam Haageß ibm j ort
  Michel Nielß ibm j ort
Wehrit   Per Olß   j ort
  Joen Larß ibm j ort
  Michel Olß ibm j ort
  Simon Johanß   j ort
  Anderß Nielß ibm j ort
  Hanß Anderß   j Rdr
  Ellúff Joenß   j Rdr
Robben   Michel     j Rdr
Disße Húsmend haffr ingen anden Næring, end som dj behielper dennd med deriß vdroer och gandsche Ringe fischerj
Strandsiddere 37
Wehrit   Henrich Pederßen   j Rdlr
  Peder Olßen ibm j Rdlr
  Haldúor Pederßen ibm j Rdlr
  Ennoch Christopherßen ibm j Rdlr
  Christopher Jacobßen ibm Lenßmand
Wehrit   Claúß Hÿscher   j Rdlr
Tienistedrenge for fúld Lön
Bleeg   Claúß Perßen   j Rdlr
Wehrit   Joen Hermandßen   j Rdlr
Tienistedrenge for halff Lön
Wehrit   Iffúer Moenßen   j Rdr
  Joen Andfindßen ibm j Rdr
  Nielß Raßmúßen ibm j Rdr
Forschr: Schatter Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen, effter Ko: Ma: Naadigste Schattebreff, saa som forschr: staar, Bekiender vj effterschr: Kongl: Maÿtz: fogit Söffren Söffrenßen, Christopher Jacobß Lenßmand, Hanß Anderß i Wehrit, Ole Nielßen dend Eldre ibm:, Peder Olßen ibm:, Ellúff Joenßen ibm:, Henrich Perßen ibm:, Haldúor Perß ibm, Tord Knúdßen Hoúgeneß, Anderß Christenß ibm: vdj Wehrit och Raßmúß Jenßen ibm:, Ædßúorne Laúgretteßmend her samestedß, med haand och vndertrögte Signeter, Actúm Andeneß (...) Anno 1670 Söffren Söffrenß Lehdin? (med 9 segl i original + 2 bomärken. Någon fotograferar dem??)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).